Hotline: (+45) 31 10 77 44
Mandag til fredag
CET 0830 - 1600
Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende betingelser gjelder ved kjøp av produkter fra ANIDEKO.


Oversigt:

1. Gyldighet
2. Kontraktinngåelse
3. Varer, emballasje og produktinformasjon
4. Priser og levering
5. Forsinket levering
6. Betalingsbetingelser
7. Eiendomsrett og eiendomsforbehold
8. Mangler og reklamasjon
9. Produktansvar
10. Force Majeure (uforutsette hendelser)
11. Retur av varer
12. Generell ansvarsbegrensning
13. Lovvalg og verneting


1.  Gyldighet
1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelde mellom ANIDEKO (selger) og enhver kjøper, og for alle tilbud, bestillinger og leveringer.
1.2. Alle avvik fra betingelsene, inkludert eventuelle innkjøpsbetingelser fra kjøper, krever skriftlig godkjenning fra selger.
1.3. Selger har rett til å endre disse salgs- og leveringsbetingelsene fra tid til annen.
   
2.  Kontraktinngåelse
2.1. Et tilbud er gyldig i 30 dager fra den datoen det ble fremsatt, med mindre annet er avtalt. Spesialtilbud er bare gyldige så lenge varen er tilgjengelig på lager.
2.2. Et tilbud kan imidlertid endres eller trekkes tilbake før kjøper har akseptert tilbudet, hvis selgers forutsetninger endres i betydelig grad.
2.3. Hvis kjøper føyer til eller endrer en godkjent bestilling, er ANIDEKO berettiget til å avslå endringene eller heve bestillingen. Hvis tilføyelsene eller endringene godtas, er ANIDEKO berettiget til å foreta påfølgende endringer av pris og leveringstid.
   
3.  Varer, emballasje og produktinformasjon
3.1. Varene skal beskrives mer detaljert i selgers tilbud eller bestillingsbekreftelse.
3.2. Selger skal levere varene med tilstrekkelig emballasje, i tilfeller hvor emballasje er påkrevet.
3.3. Informasjon som er inkludert i produktinformasjonen og prislistene skal være bindende, forutsatt at bestillingsbekreftelsen uttrykkelig viser til nevnte informasjon og prislister, se avsnitt 4.2.
3.4. Selger vil i alle tilfeller, etter beste evne, gi kjøper råd om produktutvalg og funksjoner. Partene skal uttrykkelig avtale at slik teknisk rådgivning og støtte gis vederlagsfritt, og selger skal ikke ta på seg forpliktelser eller ansvar for slik rådgivning og støtte, eller for oppnådde resultater, uten at partene har inngått en egen avtale om dette.
   
4.  Priser og levering
4.1. Du kan få oppgitt priser for ANIDEKOs produkter ved forespørsel gjennom www.anideko.com, på telefon eller på e-post.
4.2. Hvis ikke annet er oppgitt, er alle priser i danske kroner (DKK) og er eksklusive merverdiavgift. Ved salg fra lagerbeholdning gjelder prisene i selgers prisliste eksklusive merverdiavgift.
4.3. Selger forbeholder seg retten til å endre prisen før produktet er levert hvis omkostningene går opp. Dette kan for eksempel skje hvis det oppstår endringer i tollsatser, skatter, avgifter, valutakurser, prisen på råmaterialer, eller hvis selger påtvinges dokumenterte prisøkninger fra sine underleverandører.
4.4. ANIDEKO skal ikke holdes ansvarlig for typografiske feil i priser og valutakurser.
4.5. Varene skal leveres til kjøpers adresse, med mindre annet er avtalt og dokumentert i bestillingsbekreftelsen. Leverte kolli skal spesifiseres i en vedlagt følgeseddel eller lignende dokument.
4.6. Selger forbeholder seg retten til å pålegge fraktomkostninger ved levering med mindre annet er avtalt.
4.7. ANIDEKO vil vanligvis sende ut varer samme dag som vi mottar bestillingen, såfremt bestillingen mottas i vanlig arbeidstid. In noen tilfeller sender vi kun ut varer etter at vi har mottatt din betaling. Hvis dette er tilfellet, vil kjøper bli informert om dette.
4.8. Hvis ANIDEKO og kjøper ikke har avtalt spesielle leveringsbetingelser, vil ANIDEKO velge transportmetode.
4.9. Leveringstider oppgitt av ANIDEKO er alltid veiledende.
4.10. For varer som skal leveres utenfor Danmark er kjøper ansvarlig for tollklarering, og må betale eventuelle skatter og avgifter i henhold til lokale lover og forskrifter.
4.11. Selger forbeholder seg retten til å ta i bruk delvis levering og fakturering.
4.12. Leveringen anses som fullført når varene forlater selgers lager og leveres direkte til kjøper, eller til speditør, posten eller annet fraktselskap som skal levere til kjøper.
   
5.  Forsinket levering
5.1. Ved oversittelse av en avtalt, veiledende leveringstid med opptil fem dager, betales ingen form for erstatning og kjøper har ikke rett til å kreve godtgjørelse for kontraktbrudd.
5.2. Hvis varene fremdeles ikke er levert etter mer enn fem dager etter avtalt leveringstid, har kjøper valget mellom å fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse, eller heve kjøpet, siden forsinkelsen nå anses som vesentlig. Se likevel avsnitt 5.3.
5.3. Beror forsinkelsen på et forhold som gir grunn for ansvarsfritak under avsnitt 10.1 i dette dokumentet, eller handlinger eller forsømmelse fra kjøpers side, skal det avtales en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Tilleggsfristen skal avtales selv om årsaken til forsinkelsen oppstod etter den opprinnelig avtalte leveringsfristen.
5.4. Ved heving av bestilling i henhold til Avsnitt 5.2, skal kjøper ha rett til å kreve kjøpesummen tilbakebetalt, opp til men ikke mer enn fakturert sum for den delen av leveringen som var forsinket.
5.5. Kjøper kan ikke kreve annen godtgjørelse fra selger på grunn av forsinket levering enn det som er dokumentert ovenfor.
   
6.  Betalingsbetingelser
6.1. Selger skal motta betaling senest på forfallsdatoen i fakturaen.
6.2. Hvis betaling mottas etter forfallsdato, har selger rett til å pålegge renter på tilgodehavende opptil det maksimale tillatt i henhold til alminnelige bestemmelser i dansk lov. Renter skal belastes kjøpers konto, og skal betales før andre utestående betalinger.
6.3. Kjøper har ikke rett til å oppheve selgers krav på betaling av kjøpesummen ved å utligne betalingen mot andre betalinger eller ved å utøve tilbakehold, uavhengig av om kjøpers krav har oppstått som et resultat av gjeldende konflikt eller andre konflikter mellom partene.
6.4. Ved for sen betaling har selger rett til å utsette oppfyllelse av selgers forpliktelser til kjøper vedrørende den relevante leveringen, og alle andre konflikter mellom partene.
6.5. Ved for sen betaling skal selger også ha rett til å utligne forsinket betaling mot eventuelle bonusutbetalinger Kjøper har rett på.
6.6. Selger skal dessuten ha rett til å heve avtalen vedrørende den relevante leveringen og kreve erstatning for eventuelle tap på selgers side, hvis tilgodehavende ikke er betalt innen 30 dager fra forfallsdato.
   
7.  Eiendomsrett og eiendomsforbehold
7.1. Selger beholder eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen i sin helhet er betalt, samt eventuelle renter og omkostninger, eller til kjøper har stilt tilstrekkelig sikkerhet for varene.
7.2. Tegninger, spesifikasjoner, beskrivelser osv. for bruk i produksjon av varer eller deler av varer, som gis til kjøper før eller etter at avtalen er inngått, forblir selgers eiendom. Bruk av slike tegninger osv. for andre formål enn bruk og vedlikehold av de leverte varene krever tillatelse fra selger. Slike tegninger, osv. skal ikke kopieres, reproduseres, utleveres til tredjepart eller på noen annen måte bringes til dennes kunnskap. Selger skal gi kjøper kopi av tilgjengelige instruksjoner vederlagsfritt, hvis kjøper ber om dette.
   
8.  Mangler og reklamasjon
8.1. Kjøper skal ved mottak av varene kontrollere at det er samsvar mellom bestilte og leverte varer, og at det ikke finnes synlige mangler. Eventuelle avvik eller synlige skader skal meldes til selger innen åtte dager fra leveringsdato. Oversittes denne fristen tapes retten til å fremsette krav om erstatning som følge av mangel på et senere tidspunkt.
8.2. Installasjonsinstruksjoner og håndbøker er ikke inkludert med mindre annet er avtalt.
8.3. Selger skal erstatte varer som har mangler på grunn av utforming, materiale eller produksjonsfeil innen 24 måneder fra leveringsdato. Selger kan velge å erstatte varen ved reparasjon eller omlevering. Selger forbeholder seg også retten til oppfylle sine forpliktelser ved å godtgjøre varens fakturaverdi i stedet for å reparere eller omlevere varen.
8.4. Kjøper skal melde fra om eventuelle avvik eller synlige skader skriftlig så snart som mulig etter at manglene blir eller skulle ha blitt oppdaget. Hvis dette ikke skjer, vil kjøper miste retten til erstatning i henhold til avsnitt 8.3.
8.5. Selger avgjør om mangelfulle produkter skal omleveres eller repareres på installasjonsstedet eller i selgers lokaler. Hvis produktet må returneres til selger, skal mangelfulle deler sendes til selger på anmodning og uten omkostninger. I slike tilfeller vil produktet sendes tilbake til kjøper for selgers egen regning og risiko.
8.6. Hvis selger ikke omleverer eller reparerer produktet innen er rimelig periode etter at kjøper har meldt fra om eventuelle avvik og mangler i henhold til avsnitt 8.4, har kjøper rett til å heve avtalen vedrørende parten med mangler, ved å melde fra om dette til selger skriftlig.
8.7. I tilfelle heving av avtalen i henhold til avsnitt 8.5, har kjøper rett til å kreve kjøpesummen tilbakebetalt, og kreve erstatning for dokumenterte tap som har oppstått som en direkte følge av feilen, opp til men ikke mer enn fakturert sum for den delen av leveringen som hadde feil. Uten av avtalen heves har kjøper ikke krav på erstatning for levering av mangelfull vare.
8.8. Kjøper kan ikke kreve annen godtgjørelse fra selger på grunn av mangler enn det som er dokumentert ovenfor.
   
9.  Produktansvar
9.1. Selger hefter bare for personskader hvis det er mulig å bevise at skaden oppstod som årsak av feil eller forsømmelser begått av selger eller andre personer som selger er ansvarlig for.
9.2. Selger er ikke ansvarlig for skader på eiendom eller løsøre som oppstår mens varene er i kjøpers besittelse. Selger fraskriver seg også ansvar for skade på produkter som produseres av kjøper, og for skade på produkter som før nevnte produkter inngår i. Selger hefter kun for skade på eiendom eller løsøre i henhold til betingelsene som gjelder for personskade.
9.3. I tilfelle produktansvar overfor tredjepart ilegges selger, skal kjøper holde selger skadefri i samme grad som selgers ansvar er begrenset i henhold til disse slags- og leveringsbetingelsene.
   
10.  Force Majeure (uforutsette hendelser)
10.1. Følgende forhold skal gi ansvarsbefrielse hvis de forhindrer gjennomføring av avtalen eller gjør gjennomføringen urimelig vanskelig: arbeidskonflikter, opptøyer, manglende transportmuligheter, generell mangel på varer og råvarer, strømmangel, eller defekte eller forsinkede leveringer fra våre underleverandører som følge av noen av forholdene beskrevet i dette avsnittet.
   
11.  Retur av varer
11.1. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen 14 dager fra levering. Selger er forpliktet til å ta varen i retur.
11.2. Returen skal alltid avtales med selger først.
11.3. Varen må leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den.
11.4. Kjøperen må sende varen tilbake i uskadet originalemballasje.
11.5. Returen skal være spesifisert og sortert.
11.6. Kjøpsbevis som for eksempel følgeseddel, faktura eller pakkeetikett skal være vedlagt.
11.7. Produktet kan ikke returneres hvis det er fjernet fra selgers sortiment.
11.8. Kjøper må organisere forsendelse og transport av returvarer, og har ikke krav på refundering av tilknyttede omkostninger.
11.9. Spesialprodukter kan bare returneres med selgers samtykke.
11.10. Returbehandling vil i utgangspunktet skje innen åtte dager etter at returnerte varer er mottatt. Selger sender ut en kreditnota innen to uker etter at returvarene er mottatt, såfremt varene møter returkriteriene. Det sendes derimot ikke ut kreditnota for spesialprodukter før selgers leverandør har kreditert selger.
11.11. Hvis de returnerte varene ikke møter returkriteriene, vil de sendes tilbake til kjøper eller kasseres for kjøpers regning.
   
12.  Generell ansvarsbegrensning
12.1. Selger er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for, hverken i forbindelse med forsinkelser, mangler, produktansvar eller på noen annen måte, indirekte tap og andre økonomiske tap, inkludert driftstap, tidstap og avansetap.
   
13.  Lovvalg og verneting
13.1. Alle tvister som oppstår i anledning avtalen, skal avgjøres, tolkes og bedømmes etter dansk lov, med unntak for FN-konvensjonen for internasjonale løsørekjøp (CISG).
13.2. I tilfelle av søksmål skal saken behandles i henhold til dansk lovgivning av ANIDEKOs verneting i Danmark.


Salgs- og leveringsbetingelsene ble sist oppdatert: 27-02-2013.